HomeVastgoedContactContact

 
 

 

Algemene voorwaarden voor financiële dienstverleners

Artikel 1: Definities

1.1 Romijn & Lenders Assurantiën:
Romijn & Lenders Assurantiën Vof. Gevestigd te Bocholtz aan de Minister Ruijsstraat 2-4 6351 CK Bocholtz.
1.2 Opdrachtgever.
De natuurlijke of rechtspersonen aan wie Romijn & Lenders Assurantiën enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een
overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht:
De door Opdrachtgever aan Romijn & Lenders Assurantiën verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een
financieel product.
1.4 Financieel product:
De hypotheek, verzekering, belegging- of spaarrekening of het krediet waarover Romijn & Lenders Assurantiën zal adviseren en/of bij de afsluiting
waarvan Romijn & Lenders Assurantiën zal bemiddelen.
1.5 Financiële Instelling:
De partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.

Artikel 2: Opdracht

2.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Romijn & Lenders Assurantiën wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat
Romijn & Lenders Assurantiën een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Romijn & Lenders Assurantiën
is bevoegd om haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte
aan Opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2 Alle aan Romijn & Lenders Assurantiën verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Romijn & Lenders Assurantiën en worden door
haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Romijn & Lenders Assurantiën werkzame
persoon zal worden uitgevoerd.

2.3 Aan Romijn & Lenders Assurantiën verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Romijn & Lenders Assurantiën,
niet tot resultaatverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Romijn & Lenders Assurantiën opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte
Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5 Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten van Romijn & Lenders Assurantiën en alle
voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voorgemelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar
werkzame personen niet meer voor Romijn & Lenders Assurantiën werkzaam zijn.

2.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een
overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Romijn & Lenders Assurantiën zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van Financiële instellingen en adviezen Romijn & Lenders Assurantiën

3.1 Door Romijn & Lenders Assurantiën namens een Financiële instelling aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij
daarin nadrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Financiële Instelling.

3.2 Aan door Romijn & Lenders Assurantiën gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele
doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig
en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling
een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Romijn & Lenders Assurantiën een definitieve berekening van de
maandlasten verschaffen.

3.3 Door Romijn & Lenders Assurantiën aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen
van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever
is geaccepteerd, kan Romijn & Lenders Assurantiën een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

Artikel 4: communicatie

4.1  In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Romijn & Lenders Assurantiën heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht
Romijn & Lenders Assurantiën heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging,
heeft ontvangen.

4.2 Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Romijn & Lenders Assurantiën verstrekte informatie, is
vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Romijn & Lenders Assurantiën gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte
Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Romijn & Lenders Assurantiën het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van
Opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Romijn & Lenders Assurantiën heeft bekend gemaakt, mag Romijn & Lenders Assurantiën erop
vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e- mailadres.

Artikel 5: Inschakeling derden

5.1 Het is Romijn & Lenders Assurantiën toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van
derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5.2 Voor zover Romijn & Lenders Assurantiën bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs
opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen
met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Romijn & Lenders Assurantiën is niet
aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3 Romijn & Lenders Assurantiën is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de
aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaald,
zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

Artikel 6: Honorarium en betaling

6.1 Het voor haar dienstverlening aan Romijn & Lenders Assurantiën toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan Opdrachtgever door de
financiële instelling in rekening te brengen bedragen of er kan een uurtarief of vast honorarium worden overeengekomen. Partijen maken hier steeds
op voorhand afspraken over.

6.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.
Romijn & Lenders Assurantiën is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht
stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de
kostprijs van Romijn & Lenders Assurantiën beïnvloeden.

6.3 Facturen van Romijn & Lenders Assurantiën dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door
Romijn & Lenders Assurantiën voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.4 Voor zover Romijn & Lenders Assurantiën namens een Financiële Instelling renten of premies aan Opdrachtgever in rekening brengt, dient
Opdrachtgever zich te realiseren dat het niet, of tijdig, voldoen van in rekening gebrachte premies en/of rente tot gevolg kan hebben dat de door
hem afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, dan wel kan leiden tot executoriale verkoop van
de onroerende zaak waarop een afgesloten hypotheek betrekking heeft.

6.5 Verrekening door Opdrachtgever van door Romijn & Lenders Assurantiën voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door
Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde
tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Romijn & Lenders Assurantiën uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is
erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.6 Indien Opdrachtgever de door Romijn & Lenders Assurantiën in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd.
Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Romijn & Lenders Assurantiën te voldoen kan
Romijn & Lenders Assurantiën de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het
bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.7 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare
facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.8 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Romijn & Lenders Assurantiën aanleiding geeft, is
Romijn & Lenders Assurantiën bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

7.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Romijn & Lenders Assurantiën die zij nodig heeft
voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een
situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen of de vermogenssituatie van Opdrachtgever, dat
Romijn & Lenders Assurantiën haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer
toereikend zijn.

7.2 Romijn & Lenders Assurantiën kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op haar rustende zorgverplichting voldoen indien
Opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte
afspraken ter beschikking van Romijn & Lenders Assurantiën zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)
verplichtingen heeft voldaan, is Romijn & Lenders Assurantiën bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.

7.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Romijn & Lenders Assurantiën verschafte
informatie.

Artikel 8: Aansprakelijkheid van Romijn & Lenders Assurantiën

8.1 Iedere aansprakelijkheid van Romijn & Lenders Assurantiën alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Romijn & Lenders
Assurantiën bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Romijn & Lenders Assurantiën wordt uitgekeerd, inclusief het door Romijn & Lenders Assurantiën te
dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2  In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Romijn & Lenders Assurantiën in een specifiek geval geen
dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Romijn & Lenders Assurantiën alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door
Romijn & Lenders Assurantiën bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de
Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Romijn & Lenders Assurantiën
geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Romijn & Lenders Assurantiën
en de hare beperkt tot de door Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebracht premie.

8.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte
werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4 Romijn & Lenders Assurantiën is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden. Als gevolg van onjuiste,
onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5 Romijn & Lenders Assurantiën is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in de door Romijn & Lenders Assurantiën
gebruikte software of andere computerapparatuur, tenzij deze schade door Romijn & Lenders Assurantiën kan worden verhaald op de leverancier van
de betreffende software of computerapparatuur.

8.6 Romijn & Lenders Assurantiën is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever
aan Romijn & Lenders Assurantiën verzonden (email)berichten Romijn & Lenders Assurantiën niet hebben bereikt.

8.7 Romijn & Lenders Assurantiën is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de
aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Romijn & Lenders Assurantiën, afgesloten financiële producten,
niet tijdig heeft voldaan.

8.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Romijn & Lenders Assurantiën voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of
bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Romijn & Lenders Assurantiën indien Romijn & Lenders Assurantiën
zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen
welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door
Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Romijn & Lenders Assurantiën is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Romijn & Lenders Assurantiën redelijkerwijze
niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Romijn & Lenders Assurantiën ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen
bestaande  omstandigheden.

9.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Romijn & Lenders Assurantiën geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet
voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden,
bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer- invoer- of doorvoerverboden, vorst en
alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Romijn & Lenders Assurantiën kan worden gevergd.

Artikel 10 : Bescherming persoonsgegevens

10.1 Door Opdrachtgever aan Romijn & Lenders Assurantiën verstrekte persoonsgegevens zullen door Romijn & Lenders Assurantiën niet worden
gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d. behoudens voor zover Romijn & Lenders Assurantiën op grond van de wet of openbare orde in het kader
van haar bedrijfsuitvoering verplicht is om desbetreffende gegevens aan de daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Romijn & Lenders Assurantiën,
zal Romijn & Lenders Assurantiën de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffend bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

11.1 Romijn & Lenders Assurantiën is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.003731. Een geschil
voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de
Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

11.2 Romijn & Lenders Assurantiën conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend
advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van  € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven
gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Romijn & Lenders Assurantiën de mogelijkheid om niet mee te
werken aan een bindend advies.

Artikel 12: Verval van recht

12.1 Klachten met betrekking tot door Romijn & Lenders Assurantiën verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte
bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn
klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de
prestatie van Romijn & Lenders Assurantiën, te worden ingediend bij Romijn & Lenders Assurantiën. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met de door Romijn & Lenders Assurantiën
verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het
bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

13.1 Op alle door Romijn & Lenders Assurantiën uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het
Nederlandse recht van toepassing.

13.2  In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Romijn & Lenders Assurantiën en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze
algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Romijn & Lenders Assurantiën slechts voor zover deze uitdrukkelijk
schriftelijk tussen Romijn & Lenders Assurantiën en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten,
alle overige bepalingen blijven hun geldig onverkort behouden.

13.5 Romijn & Lenders Assurantiën is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval
Romijn & Lenders Assurantiën tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij de Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van
de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende
wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Als dan treden partijen in overleg over de inhoud van de
van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt
beheersen deze vanaf de door Romijn & Lenders Assurantiën genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

 

 

 
  HomeVastgoedContactLinks