HomeVastgoedContactContact

 
 

 

DIENSTENWIJZER

Inleiding.

De bedrijfstak verzekeringen hecht grote waarde aan goede voorlichting. In de Wet op het financieel toezicht (Wft) worden gedragsregels
vastgelegd die een intermediair in zijn omgang met de klant in acht moet nemen. In deze dienstenwijzer geeft Romijn & Lenders Assurantiën inzicht
aan de consument over de dienstverlening, onder meer volgens de regels vastgelegd in de Wft. Deze dienstenwijzer is bedoeld voor de
particuliere consument.

Wie zijn wij?

Romijn & Lenders Assurantiën, opgericht in 2004, is een zelfstandige, uiterst solide en financieel krachtige tussenpersoon. Wij hebben geen
aandeelhouders in de vorm van maatschappijbelangen, maar zijn volledig onafhankelijk. Ons bedrijf kenmerkt zich door een degelijke solvabiliteit en
toekomstvisie, alsmede door een uitgebreid productassortiment waarmee u de financiële zekerheid voor uzelf, uw partner of uw gezin kunt waarborgen.

Onze diensten.

Wij kunnen u, als ongebonden selectief bemiddelaar, adviseren op het gebied van:

Levensverzekeringen.

Verzekeringen waarmee u zorgt voor een aanvullend pensioen, een nabestaandenvoorziening, een studie voor uw kind, de aflossing van een schuld
of andere toekomstige zaken. Voorbeelden: een koopsompolis, een studieverzekering, een gemengde verzekering in combinatie met een hypotheek.
Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren, voor het geval u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of overlijdt.

Hypotheken.

Onze doelstelling: ervoor zorgen dat de financiering van de aankoop van uw woning naadloos aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw financiële
mogelijkheden.

Schadeverzekeringen.

Met dit soort verzekeringen kunt u schade vergoed krijgen die u lijdt bij een aanrijding met uw auto of bromfiets, als brand uitbreekt in uw huis,
brand- of inbraakschade ontstaat aan uw inboedel, uw vakantiebagage zoekraakt, u aansprakelijk gesteld wordt door derden, enzovoorts.
Te denken valt aan een autoverzekering, een bromfietsverzekering, een woonhuis- of inboedelverzekering, een reisverzekering, een
aansprakelijkheidsverzekering, enzovoorts.

 1. Zij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product en - indien nodig - bij het verkrijgen van een voorlopige dekking.

 2. Als u dat wilt, kunnen onze assurantieadviseurs samen met u een inventarisatie maken van de risico's waarmee u te maken kunt krijgen, om
  met u na te gaan welke risico's u bij Romijn & Lenders Assurantiën kunt en wenst te verzekeren.

 3. Zonodig kunnen zij assisteren bij het opzeggen van bestaande, elders afgesloten verzekeringen,

 4. Tijdens de looptijd van de verzekering(en) kunnen onze assurantie adviseurs u verdere informatie of uitleg geven en assisteren bij het
  doorgeven van eventuele wijzigingen met betrekking tot deze verzekering(en).

 5. In geval van schade of een verzoek om uitkering kunnen zij u adviseren hoe te handelen.

Voor de uitoefening van onze activiteiten krijgen wij beschikking over uw gegevens. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze
cliëntgegevens niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wat verwachten wij van u?

 1. In elk geval dat u tijdig de juiste gegevens aan ons verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan de verzekeraar op grond van de verzekeringsvoorwaarden de schade niet of niet geheel vergoeden.

 2. Heeft u elders verzekeringen lopen, dan is het belangrijk dat wij dat weten. Uw informatie is onder meer nodig om te bepalen of er sprake is
  van onder- of juist oververzekering.

 3. Ook als uw persoonlijke situatie wijzigt of zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons
  doorgeeft, om te voorkomen dat belangrijke risico’s onverzekerd blijven.

 4. Onder wijziging van persoonlijke situatie verstaan wij: geboorte, samenwonen, huwelijk, scheiding, overlijden, wijziging van bestemming van uw
  woning, wijziging van beroep, relevante verandering van inkomen, aan- en verbouw van uw woning, verhuizing en beëindiging van of wijziging
  van elders lopende verzekeringen.

 5. Wij vragen u de gegevens in de van Romijn & Lenders Assurantiën ontvangen stukken te controleren op onjuistheden en deze correcties zo
  spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Onze bereikbaarheid.

Wij willen goed bereikbaar zijn voor onze relaties. U kunt rechtstreeks contact opnemen met de assurantieadviseur die uw zaken behartigt.
Onze assurantieadviseur zal uiteraard bij een bezoek aan u een visitekaartje met zijn gegevens achterlaten.

De premie.

Premiebetalingen kunnen op verschillende wijzen plaatsvinden. Bij elke polis wordt overeengekomen welke incassomethode wordt gevolgd:

 1. U kunt ons machtigen om de premie via automatische incasso van uw bank- of girorekening af te schrijven. De afschrijving gebeurt omstreeks de
  eerste van de maand waarin de premie is verschuldigd. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 30 dagen laten
  terugstorten (storneren).

 2. U kunt uw premie ook overmaken via een acceptgiro, voor jaarpremies en bedragen groter dan € 250,-.

 3. Premies worden per jaar berekend. De premies kunnen verrekend worden per half jaar, per kwartaal of maandelijks zonder toeslag, uitsluitend
  d.m.v. automatische incasso.

 4. Als er kosten gemoeid zijn met de periodieke premiebetaling, dan wordt u daarover vooraf ingelicht.

Afspraken rondom premiebetaling.

 1. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Als dat niet gebeurt, kan de verzekeringsmaatschappij onder bepaalde omstandigheden weigeren
  eventuele schade te vergoeden. Ook kan dan de verschuldigde premie alsnog gerechtelijk worden geïncasseerd. De hieraan verbonden kosten
  zijn doorgaans voor uw rekening.

 2. Als u verwacht niet op tijd te kunnen betalen, informeert u ons dan tijdig, zodat wij met u naar een oplossing kunnen zoeken.

Onze beloning.

Romijn & Lenders Assurantiën ontvangt van (de) verzekeringsmaatschappij(en) waar uw verzekering gesloten wordt een vergoeding, die onderdeel
vormt van de premie die bij u in rekening wordt gebracht.

Onze kwaliteit.

 1. Romijn & Lenders Assurantiën is ingeschreven in het Wft-register van de Autoriteit Financiële Markten (Afgekort: AFM) onder nummer 12006618.
  Deze registratie is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.

 2. Romijn & Lenders Assurantiën is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer 14082232.

 3. Daarnaast zijn wij aangesloten en ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.

 4. Onze assurantieadviseurs zijn adequaat opgeleid en bekwamen zich in hun vak via permanente educatie,

 5. Voor zover van toepassing zijn wij in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie.

U heeft het recht om op elk moment de relatie met uw assurantieadviseur te beëindigen. U kunt de verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende
verzekeringen over te dragen aan een andere intermediair of adviseur.

Klachten?

Bij klachten over onze werkwijze in het algemeen, een afhandeling in het bijzonder, of over gebrekkige informatie over de wijze van onze
dienstverlening, verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk hierover te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij zo spoedig mogelijk contact
met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u
met uw klacht terecht bij de onafhankelijke:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG

Telefoon: 0900-fklacht ofwel 0900-3552248

Het e-mailadres is: info@kifid.nl

U heeft bovendien de mogelijkheid zich tot de rechter te wenden.

Minister Ruijsstraat 2-4,
6351 CK  BOCHOLTZ
Postbus 20020, 6350 AA  BOCHOLTZ

Tel.: 045 - 5 680 270,
Fax: 045 - 5 680 272

www.romijnlenders.nl

 

 
  HomeVastgoedContactLinks